ALGEMENE VOORWAARDEN MARLIES BEAUTYSPECIALIST

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Marlies Beautyspecialist (KvK-nummer: 67690882), eenmanszaak aan de Sikkeldreef 132 in Doetinchem;
 • Cliënte: de persoon die bij Marlies Beautyspecialist een behandeling ondergaat en/of producten koopt en/of de persoon die voor een ander een behandelovereenkomst met Marlies Beautyspecialist aangaat of producten koopt en/of de rechts- of natuurlijke persoon die anderszins als (zakelijke) relatie een of meer overeenkomsten met Marlies Beautyspecialist aangaat;
 • Diensten: alle door Marlies Beautyspecialist verrichte dienstverlening gericht op schoonheidsverzorging en huidverbetering in de meest brede zin van het woord, bestaande uit onder meer behandeling, advisering, informatieverstrekking op elke mogelijke wijze in de salon en daarbuiten (al dan niet via sociale media) en verkoop van producten;
 • Behandelingen: alle door Marlies Beautyspecialist aangeboden behandelingen;
 • Producten: alle door Marlies Beautyspecialist gebruikte en te koop aangeboden producten;
 • Behandelovereenkomst: de overeenkomst waarbij de cliënte aan Marlies Beautyspecialist opdracht geeft om de op enige behandeling gerichte diensten te verrichten en zich akkoord verklaart om de betreffende behandeling te ondergaan tegen de in die overeenkomst opgenomen voorwaarden en het bepaalde in deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden;
 • Productverkoop: de verkoop door Marlies Beautyspecialist van bepaalde producten aan de cliënte, die deze koopt met inachtneming van het bepaalde in deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden;
 • Skin professional: de bij Marlies Beautyspecialist werkzame persoon die de behandelovereenkomst en de productverkoop tussen de cliënte en Marlies Beautyspecialist feitelijk uitvoert en de diensten verleent.
 • Waar de vrouwelijke vorm wordt gebruikt, wordt natuurlijk ook de mannelijke vorm bedoeld.

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten en op de totstandkoming en uitvoering van alle (aanbiedingen tot het aangaan van) behandelovereenkomsten en productverkoop en alle mogelijke andere overeenkomsten van Marlies Beautyspecialist.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk.
 3. Eventuele door cliënten van Marlies Beautyspecialist gehanteerde (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 2: Behandelovereenkomst

 1. Voorafgaand aan het aangaan van de behandelovereenkomst wordt de cliënte door de skin professional geïnformeerd over:
  – de inhoud van de behandeling en de daarbij gebruikte hulpmiddelen en producten;
  – de beoogde en te verwachten resultaten van de behandeling;
  – de mogelijke gevolgen en risico’s van de behandeling en de wijze waarop nazorg wordt geboden;
  – de verwachte duur en frequentie van de behandeling;
  – de eventuele alternatieven voor de behandeling;
  – de kosten van de behandeling en eventuele mogelijkheden van vergoeding onder een (zorg)verzekering;
  – de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling.
  Deze mondeling verstrekte informatie wordt op verzoek van de cliënte schriftelijk vastgelegd.
 2. De behandelovereenkomst komt tot stand doordat cliënt de door haar ondertekende schriftelijke (offerte betreffende de) behandelovereenkomst aan Marlies Beautyspecialist verstrekt of de betreffende behandeling feitelijk ondergaat.
 3. In geval van minderjarigheid van de cliënte is de toestemming vereist van een ouder/voogd met gezag over de cliënte. De betreffende ouder/voogd is – als ware zij de cliënte – hoofdelijk gehouden tot nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van de behandelovereenkomst en deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden.

Artikel 3: Productverkoop

 1. Marlies Beautyspecialist verkoopt producten, al dan niet in het kader van een behandelovereenkomst.
 2. Bij de verkoop van producten wordt de cliënte desgewenst door de skin professional geïnformeerd over:
  – de eigenschappen van het product;
  – het gebruik van het product;
  – de beoogde en te verwachten resultaten bij het juiste gebruik van het product;
  – de mogelijke gevolgen en risico’s van het gebruik van het product.

Artikel 4: Informatieverstrekking door de Cliënte

 1. De cliënte is verplicht om desgevraagd en op eigen initiatief alle mogelijk relevante informatie aan de skin professional te verstrekken, voor zover de cliënte in redelijkheid moet begrijpen dat deze noodzakelijk of behulpzaam is voor de juiste behandeling of advisering met betrekking tot een product en voor de uitvoering van de behandelovereenkomst of de productverkoop.
 2. Als bepaalde informatie niet tijdig, volledig en naar waarheid is verstrekt, kan Marlies Beautyspecialist de uitvoering van de behandelingsovereenkomst of de productverkoop opschorten of weigeren.
 3. Marlies Beautyspecialist is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door de cliënte.

Artikel 5: Verplichtingen Marlies Beautyspecialist

 1. Marlies Beautyspecialist neemt bij het verrichten van de diensten de nodige zorgvuldigheid in acht. Marlies Beautyspecialist voert de behandelovereenkomst en de productverkoop naar beste inzicht en vermogen uit.
 2. Marlies Beautyspecialist neemt slechts inspanningsverplichtingen op zich. Binnen de grenzen van hetgeen medisch mogelijk en verantwoord is, spant Marlies Beautyspecialist zich tot het uiterste in om samen met de cliënte een optimaal resultaat te bereiken met behulp van de behandeling en de producten. Op Marlies Beautyspecialist rust uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.
 3. Marlies Beautyspecialist behandelt de gegevens van de cliënte met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gegevens van de cliënte worden nooit zonder toestemming van de cliënte met derden gedeeld, tenzij Marlies Beautyspecialist daartoe wettelijk verplicht is.

Artikel 6: Garantie, eigen verantwoordelijkheid en nazorg

 1. Marlies Beautyspecialist kan en zal aan de cliënte nooit enig resultaat van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van een product garanderen. Alle informatie die de cliënte over de beoogde resultaten ontvangt, is gebaseerd op verwachtingen onder ideale omstandigheden. De te bereiken resultaten zijn individueel bepaald en afhankelijk van allerlei factoren, zoals erfelijke aanleg, levensstijl, voeding en dergelijke.
 2. Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de cliënte de instructies van de skin professional stipt opvolgt, de Behandeling volledig doorloopt en de juiste producten op de juiste manier gebruikt. Bij twijfel kan de cliënte altijd contact opnemen met Marlies Beautyspecialist.
 3. In geval van complicaties of bijwerkingen dient de cliënte altijd direct contact op te nemen met Marlies Beautyspecialist. Dit is van het grootste belang. De skin professional zal op basis van de kennis van de door de cliënte ondergane behandeling en gebruikte producten passende maatregelen adviseren.
 4. Marlies Beautyspecialist kan niet instaan voor de gevolgen van het niet opvolgen van haar instructies of verkeerd gebruik van de door haar geadviseerde producten of gebruik van niet door haar geadviseerde producten, noch voor de gevolgen van maatregelen die de cliënte in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of op advies van een derde treft.
 5. Het ondergaan van een behandeling of de aankoop van een product geeft cliënten recht op kosteloze nazorg middels nader advies van de skin professional.

Artikel 7: Annulering Behandeling

 1. Afspraken voor een behandeling kunnen tot 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd.
 2. Bij annulering binnen 24 uur tot 4 uur voor een afspraak is de cliënte 50% van het voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande behandeling aan de cliënte toerekenbaar zijn.
 3. Bij het, zonder tijdige annulering, tot 4 uur vantevoren niet verschijnen voor een afspraak (no show) is de cliënte 75% van het voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande behandeling aan de cliënte toerekenbaar zijn.
 4. Als Marlies Beautyspecialist binnen 24 uur voor een afspraak, de geplande behandeling opschort wegens omstandigheden aan de zijde van de cliënte, zoals bijvoorbeeld het niet-nakomen van verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden, is de cliënte het volledige voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd.
 5. De administratie van Marlies Beautyspecialist is bepalend voor de vaststelling dat sprake is van een afspraak voor een geplande behandeling.

Artikel 8: Ruilen, retourneren en reclamaties Producten

 1. Gekochte producten kunnen met het originele aankoopbewijs geruild of geretourneerd worden binnen veertien dagen na aankoop, indien de verpakking compleet, onbeschadigd en ongeopend is.
 2. Gekochte producten dienen direct na aankoop door de cliënte geïnspecteerd te worden en eventuele onvolkomenheden dienen binnen veertien dagen na aankoop aan Marlies Beautyspecialist te worden gemeld.
 3. Ten aanzien van gekochte producten kan onder overlegging van het originele aankoopbewijs gereclameerd worden, indien de onvolkomenheid reëel en voldoende substantieel van aard is, niet voortvloeit uit verkeerd gebruik, direct na de constatering door de cliënte aan Marlies Beautyspecialist is gemeld en de cliënte zich heeft onthouden van herstelpogingen.

Artikel 9: Tarieven en aanpassingen

 1. Marlies Beautyspecialist hanteert voor de diensten de tarieven, zoals voor wat betreft behandelingen vermeld in de behandelovereenkomst en voor wat betreft de productverkoop vermeld op de prijsstickers en op haar website.
 2. In geval van kostprijsverhogende omstandigheden of onvoorziene omstandigheden tijdens de behandeling heeft Marlies Beautyspecialist het recht om de overeengekomen tarieven te verhogen. Een tariefwijziging wordt vooraf gemotiveerd aan de cliënte meegedeeld.

Artikel 10: Betaling

 1. Voor alle diensten van Marlies Beautyspecialist dient direct te worden betaald.
 2. Indien Marlies Beautyspecialist en de cliënte overeenkomen, dat enige dienst niet direct behoeft te worden betaald, geldt een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum.
 3. Betaling door de cliënte geschiedt steeds tijdig en zonder opschorting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van enige factuur ontslaan de cliënte niet uit haar betalingsverplichtingen. Indien de cliënte in aanmerking komt voor enige vergoeding door haar (zorg)verzekeraar, dient de cliënte de gemaakte kosten achteraf zelf te declareren.
 4. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Bij overschrijding van enige betalingstermijn verkeert de cliënte zonder enige sommatie of ingebrekestelling in verzuim. De cliënte is dan gehouden tot vergoeding aan Marlies Beautyspecialist van 1% rente per (gedeelte van een) maand vanaf de vervaldatum van de factuur. Daarnaast vergoedt de cliënte de eventuele door Marlies Beautyspecialist gemaakte buitengerechte incassokosten, die op 15% van de hoofdsom worden vastgesteld met een minimum van Euro 350,00.
 5. De product verkoop geschiedt onder een verlengd eigendomsvoorbehoud. Pas als de cliënte volledig aan al haar betalingsverplichtingen jegens Marlies Beautyspecialist uit welke hoofde dan ook heeft voldaan, wordt de cliënte eigenaar van de gekochte producten. Tot het moment van volledige voldoening van al haar vorderingen blijft Marlies Beautyspecialist eigenaar van de producten.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen samenhangt met de door Marlies Beautyspecialist verrichte diensten, waaronder de inhoud van haar behandelingen en de daarbij gebruikte methodes, verstrekte instructies en adviezen en haar (reclame) uitingen in folders, op haar website, elders op internet en in sociale media, berusten bij Marlies Beautyspecialist.
 2. Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van deze informatie zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Marlies Beautyspecialist is uitdrukkelijk verboden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Marlies Beautyspecialist treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen ter voorkoming van schade aan de persoon en eigendommen van de cliënte. Op de cliënte rust ook een eigen verantwoordelijkheid om de nodige zorg in acht te nemen om schade aan haar persoon en eigendommen te voorkomen.
 2. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Marlies Beautyspecialist nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook van de cliënte. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting omvat onder meer alle mogelijke schade aan de persoon van de cliënte ten gevolge van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van producten en alle eventuele schade aan de eigendommen van de cliënte door beschadiging of diefstal bij een bezoek aan de salon.
 3. Marlies Beautyspecialist is nooit aansprakelijk voor schade van derden. De cliënte vrijwaart Marlies Beautyspecialist van alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de verrichte diensten.
 4. Marlies Beautyspecialist is nooit aansprakelijk voor schade door derden. Verwijzingen van Marlies Beautyspecialist naar andere ondernemingen en hun websites of apps zijn slechts informatief van aard.
 5. Onverminderd het voorgaande is elke aansprakelijkheid van Marlies Beautyspecialist te allen tijde beperkt tot de directe schade (waarbij indirecte schade en gevolgschade nooit voor vergoeding in aanmerking komt) en tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert, althans – bij gebreke van enige verzekeringsuitkering – tot het door de cliënte aan Marlies Beautyspecialist betaalde bedrag voor de behandeling of het product waarop de schade is terug te voeren.

Artikel 13: Overmacht

 1. Marlies Beautyspecialist is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting als zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar schuld is te wijten of anderszins voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Marlies Beautyspecialist geen invloed heeft. Te denken valt bijvoorbeeld aan brand, overstroming, oorlog, natuurrampen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, staking en leveringsproblemen.
 3. Gedurende de periode van de overmacht worden de verplichtingen opgeschort. Houdt de overmachtssituatie meer dan veertien dagen aan, kan de overeenkomst worden ontbonden zonder enige verplichting over en weer tot schadevergoeding. Voor de reeds verrichte diensten is Marlies Beautyspecialist gerechtigd tot betaling door de cliënte.

Artikel 14: Klachten, geschillen, toepasselijk recht

 1. Marlies Beautyspecialist beschikt over een klachtenprocedure, die terug te vinden is op haar website.
 2. Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de cliënte en Marlies Beautyspecialist afgewikkeld, dan is sprake van een geschil, dat naar keuze van Marlies Beautyspecialist kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van branchevereniging ANBOS (Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging) of de bevoegde rechter.
 3. Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen met Marlies Beautyspecialist is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Slotbepalingen

 1. Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. De onverbindende bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking zo veel mogelijk benadert.
 2. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd via de website van Marlies Beautyspecialist. Desgevraagd wordt een afschrift per post toegestuurd.